Pakalpojumi

Grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana

¬ Ir uzņēmumi, kuros grāmatveža neprofesionalitātes vai citu iemeslu dēļ grāmatvedības dokumenti nav sakārtoti par vairākiem atskaišu periodiem vai arī tie neatbilst LR likumdošanai.
¬ MAG speciālisti sagatavo, un, ja nepieciešams, izlabo finansu atskaites atbilstoši LR likumdošanai un iesniedz tās Valsts ieņēmumu dienestā un citās valsts un pašvaldību iestādēs.
¬ Profesionāla un savlaicīga grāmatvedības uzskaites sakārtošana par iepriekšējiem periodiem dod iespēju novērst pieļautās kļūdas un samazināt soda sankciju piemērošanas risku nākotnē.

Uzskaites un nodokļu grāmatvedības konsultācijas

¬ MAG speciālisti sniedz visa veida konsultācijas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, tai skaitā
 * atsevišķu saimniecisko operāciju iegrāmatošanā,
 * grāmatvedības struktūras izveidošanā,
 * finansu atskaišu sastādīšanā, gada pārskata sastādīšanā,
 * grāmatvedības uzskaites īpatnībās atsevišķās saimnieciskās nozarēs,
 * par iedzīvotāju ienākuma nodokli,
 * par sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
 * par pievienotās vērtības nodokli,
 * par uzņēmuma ienākuma nodokli,
 * par īpašuma nodokli,
 * par dabas resursu nodokli.
 * grāmatvedības konsultācijas MAG speciālisti veic, sniedzot atbildi mutiski vai/un rakstveidā (pēc klienta vēlēšanās).
 * Sniedzot konsultācijas, tiek izmantoti normatīvie dokumenti un atbilde tiek sniegta ar klientu saskaņotajā termiņā, ar atsaucēm uz attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem un esošo praksi.
 * Klientam tiek izskaidrotas iespējamās problēmas, piedāvāti iespējamie risinājumi.
 * Mutiska konsultācija, sniedzot atbildi nekavējoties, iespējama gadījumā, ja jautājuma raksturs ļauj sniegt atbildi, neizmantojot normatīvos dokumentus.
 * Konsultācijas pa telefonu vai/un Internetu iespējamas gadījumā, ja ar klientu ir noslēgts līgums par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu (abonentlīgums), vai arī līgums par konkrēta uzdevuma izpildi.
Sīkāku informāciju var iegūt MAG grāmatvedības pakalpojumu ofisā.